Алматы қаласы ДСБ ШЖҚ «Фтизиопульмонология орталығы» КМК (ФО)

 

ФО денсаулық сақтаудың мамандандырылған емдеу-диагностикалық ұйымы болып табылады, оның қызметі туберкулезбен ауыратын науқастарды диагностикалау мен емдеу сапасын жақсартуға бағытталған.

 

Стационар:

  1.  ФО өз қызметін ДСБ ұйымдастыру-әдістемелік басшылығымен жүзеге асырады.
  2. ФО-на бір инфекциялық-эпидемиологиялық бейіндегі қала аудандарынан туберкулезбен ауыратын науқастар емдеуге жатқызылады.
  3. ФО стационарында бөлімшелер бар:
  • бактерия бөлмейтін туберкулезбен ауыратын науқастар үшін;

2) ТҚП-қа сезімталдығы бар және бактерия бөлетін туберкулезбен ауыратын науқастар  үшін;

3) екінші қатардағы ТҚП емдеуге жататын, туберкулездің дәріге төзімді түрімен ауыратын науқастарға арналған;

4) симптоматикалық емдеуге арналған;

5) мәжбүрлеп емдеуге арналған;

 

Диспансер ФО функцияларды жүзеге асырады:

 

  • стандартты зерттеулерге (бактериологиялық: микроскопия, егу және ДСТ, G-xpert, Hain-test, BAKTEK, BIONER экспресс әдістері), клиникалық-рентгенологиялық, сондай-ақ қосымша әдістерге ( компьютерлік томограмма, бронхоскопия) негізделген туберкулез диагностикасының әдістері);

 

2) туберкулезбен ауыратын науқастарды дәрілік-сезімтал және дәріге төзімді нысандарымен күндізгі стационарда және амбулаториялық жағдайларда емдеу;

 

3) МСАК және ӨТД медицина қызметкерінің тікелей бақылауымен науқастарға стандартты және жеке режимдерде химиотерапия жүргізу;

 

4) диагнозды анықтау, диспансерлік есепке алу типі мен тобын айқындау, емдеуді түзету және хирургиялық емдеуге іріктеу, сондай-ақ одан әрі диспансерлік бақылау үшін туберкулезбен ауыратын науқастардың медициналық құжаттамасын ДКК/ОДКК-ға ұсыну;

 

5) қала тұрғындары мен туберкулезбен ауыратындар арасында санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу;

 

6) қаланың МСАК, клиникалары мен перзентханаларының мамандарын оқыту.

 

Әдістемелік-ұйымдастыру бөлімі:

 

1) Туберкулезбен ауыратын науқастардың деректерін ТАҰТ базасына енгізу;

 

2) Туберкулезбен сырқаттану және одан болатын өлім-жітім жағдайларының есебін жасау және талдау;

 

3) Есептік деректердің дұрыстығын бақылау.

 

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ  г.Алматы (ЦФ)

 

ЦФ является специализированной лечебно-диагностической организацией здравоохранения, деятельность которой направлена на улучшение диагностики и качества лечения, больных туберкулезом.

 

Стационар:

  1. ЦФ осуществляет свою деятельность под организационно-методическим руководством УЗ.
  2. В ЦФ госпитализируются больные туберкулезом из районов города одного инфекционно-эпидемиологического профиля.
  3. В стационаре ЦФ имеются отделения:

 

1) для больных туберкулезом без бактериовыделения;

 

2) для больных туберкулезом с бактериовыделением, чувствительных к ПТП;

 

3) для больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, подлежащих лечению ПТП второго ряда;

 

4) для симптоматического лечения;

 

5) для принудительного лечения.

 

Диспансер ЦФ осуществляет функции:

 

1) диагностики туберкулеза, основанной на стандартных исследованиях (бактериологических: микроскопия, посев и ТЛЧ, экспресс методы G-xpert, Hain-test,  BAKTEK,BIONER), клинико-рентгенологических, а также дополнительных методах ( компьютерная томограмма, бронхоскопия);

 

2) лечения больных туберкулезом с лекарственно-чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами в дневном стационаре и в амбулаторных условиях;

 

3) химиотерапии больных в стандартных и индивидуальных режимах под непосредственным контролем медицинского работника ПМСП и ПТД;

 

4) представление медицинской документации больных туберкулезом на ВКК/ЦВКК для верификации диагноза, определения типа и группы диспансерного учета, коррекции лечения и отбора на хирургическое лечение, а также дальнейшее диспансерное наблюдение;

 

5) проведение санитарно-просветительной работы среди населения города и с больными туберкулезом;

 

6) обучение специалистов ПМСП, клиник и роддомов города.

 

Организационно-методический отдел:

 

1)Введение данных больных туберкулезом в базу НРБТ;

 

2)Составление отчета и анализ случаев заболеваемости и смертности от туберкулеза;

 

3) Контроль за достоверностью отчетных данных.