ШЖҚ КМК "фтизиопульмонология орталығы" (ФО)

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫН, КӘСІБИ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРІН ЖӘНЕ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЭТИКАЛЫҚ КОМИССИЯ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

 

  1. Жалпы ережелер
  2. Осы ережеде этикалық комиссия қызметі ФО қызметкерлерінің білім сапасын және этикалық нормаларды сақтау, кәсіби мінез-құлықын, тәртібін, өзара қарым-қатынасы жөнінде айқындалған .
  3. Этикалық комиссия өз қызметінде "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
  4. Этикалық комиссияның негізгі міндеттері ҚО қызметкерлерінің этикалық нормаларды, кәсіби мінез-құлық ережелерін және қызметкерлердің өзара қарым-қатынасын сақтауын қамтамасыз етуге жәрдемдесу болып табылады.
  5. Этикалық комиссия этикалық нормаларды, кәсіби мінез-құлық ережелерін және ФО қызметкерлерінің өзара қарым-қатынасын сақтаумен байланысты мәселелерді қарайды.
  6. Этикалық комиссияның міндеттері

 

                            Этикалық комиссияның басты міндеттері

  а)  Этикалық кодекстің мақсатына қол жеткізуге жәрдемдесу — өздерінің кәсіби міндеттерін лайықты орындау үшін ФО қызметкерлерінің этикалық нормаларын, кәсіби мінез-құлық ережелерін және өзара қарым-қатынасын орнату;

 б)  ФО еңбек ұжымында қолайлы моральдық-психологиялық климатты қамтамасыз ету мақсатында этикалық жанжалдарды шешу, көмек көрсету, оның ішінде құпия кеңес беру; этикалық комиссия ФО қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуымен байланысты істерді қарастырмайды.

                         1.Этикалық комиссияның өкілеттігі

3.1. Өз қызметінің тәжірибесіне басқа медициналық ұйымдардың тәжірибесін этикалық кодекс қағидаттарын енгізу бойынша зерделеу, қорыту және тарату.

3.2. ФО қызметкерлерінің этикалық комиссияға келіп түскен хаттары мен өтініштерін қарау.

3.3. ФО қызметкерлерінің этикалық нормалар мен этикалық кодекс талаптарын бұзу фактілеріне байланысты мәселелерді қарауы.

3.4. Этикалық комиссия этикалық нормаларды бұзу фактілеріне тексеру жүргізу туралы шешімге сәйкес: – тиісті салаларда мамандарды (құқық, басқару, экономикалық қауіпсіздік және т.б.) тартуға; – ақпарат барлық қажетті жағдайларды анықтауға көмектесетін өтініш берушілерді және басқа да адамдарды тыңдау үшін шақыруға және объективті шешім қабылдауға құқылы.

3.5. Этикалық комиссия этикалық кодексті бұзушыға этикалық кодекстің бабына сәйкес түрлі ықпал ету шараларын қолдана алады.

              1.Этикалық комиссияның төрағасы және мүшелері, олардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Медициналық ұйымның басшысы этикалық комиссияның төрағасы болып табылады.

4.2. Этикалық комиссияның төрағасы: - этикалық комиссияның қызметіне басшылық жасайды және оның жұмысын ұйымдастырады; - этикалық комиссияның атынан шығатын барлық құжаттарға қол қояды.

4.3. Этикалық комиссия мүшелері: - этикалық комиссияның отырыстарына жеке қатысады. Отырысқа қатысу мүмкін болмаған жағдайда Комиссия мүшелері бұл туралы отырысқа дейін кемінде бір күн бұрын болмау себебін көрсете отырып, Комиссия төрағасына хабарлауға міндетті; – алынған мәліметтердің құпиялылық режимінің сақталуын қамтамасыз етеді және комиссия жұмысы процесінде өздеріне белгілі болған ақпаратты рұқсатсыз жария етуге жол бермейді; – этикалық комиссияның жұмыс жоспарын, оның отырыстарының күн тәртібін, мінез-құлық этикасы мәселелерін қарауға енгізу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыруға қатысады.

  1. Этикалық комиссияның ұйымдастыру жұмысы

5.1. Этикалық комиссияның отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі.

5.2. Этикалық Комиссияның отырысын өткізуге дайындық кезінде оның төрағасы Комиссия мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып: – отырыстың өткізілетін күнін, уақытын және орнын айқындайды; – отырыстың күн тәртібін бекітеді; – отырыстың күн тәртібіндегі мәселелерді қарау үшін қажетті материалдар мен құжаттардың (ақпараттардың) тізбесін айқындайды; – этикалық комиссияның отырысына шақырылатын, оның мүшелері болып табылмайтын тұлғалардың тізбесін айқындайды; – отырысты өткізуге дайындалуға байланысты өзге де мәселелерді шешеді.

5.3. Этикалық Комиссияның отырысын этикалық комиссияның төрағасы жүргізеді.

5.4. Төрағаның тапсырмасы бойынша отырыс хаттамасын комиссия мүшелерінің бірі жүргізеді.

5.5. Этикалық комиссияның  отырысы заңды, егер оған этикалық комиссия мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы қатысса.

5.6. Қаралатын мәселе бойынша шешім отырысқа қатысып отырған этикалық комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

5.7. Комиссия мүшесі қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, ескерту хаттамаға қосымшамен ресімделеді.

  1. Нормалар мен талаптарды бұзу фактілері бойынша тексеру жүргізу тәртібі

ФО қызметкерлерінің этикалық кодексі .                                                                                6.1.Тексеру медициналық ұйымның бас дәрігерінің тапсырмасына сәйкес жүргізіледі.

6.2. Тексеру мыналарды қамтиды: – тексерілетін мәселеге қатысты жазбаша және ауызша түсініктемелер, құжаттар алу; – Этикалық кодекс талаптарының бұзылу белгілерін анықтау; – осы ережемен бекітілген Этикалық комиссияның өкілеттілігі аясында объективті тексеруді қамтамасыз ететін өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыру.

Тексеру нәтижелері бойынша этикалық комиссияның қорытындысы  ережеге сәйкес жүзеге асады.                                                                                                   

а)  қорытынды тексерілетін мәселе бойынша объективті бағалауды қамтуы және мыналарды қамтуы тиіс: – мінез – құлықтың этикалық нормаларын бұзу орын алған фактілері туралы жазбаша өтініште қамтылған деректердің дұрыстығын растауды қамтитын дәлелді қорытындылар; - қажетті ұсынымдар мен ұсыныстар.

б) тексеру қорытындысы бойынша қорытынды этикалық комиссия отырысында қаралады

в) қорытындымен барлық мүдделі тұлғалар танысады.